<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Tilpass opplæringen i Lumio

Prinsippet om tilpasset opplæring handler om å ta hensyn til elevenes evner og forutsetninger og ivareta fellesskapet og den enkelte elev gjennom variasjon og tilpasninger til elevgruppens mangfold. Variasjon i arbeidsmetoder og bruk av digitale ressurser og læringsverktøy kan bidra til motivasjon og aktive elever, mestring og tilhørighet. I dette blogginnlegget ser vi på tilgjengelig verktøy og funksjoner i Lumio som kan fungere som et hjelpemiddel til å fremme motivasjon, tilhørighet og mestring. 

Tekst skrevet av: Amalie Skarsgaard

Verktøy og funksjoner for tilpasset opplæring i Lumio 

Multimodalitet  

Visuelle verktøy kan være nyttig for elevenes forståelse av innhold og bidra til å tilpasse den faglige presentasjonen til den enkelte elev. Lumio åpner for at elevene kan interagere med innholdet, zoome inn på tekst og bilder, markere og notere, og ta i bruk ulike medier som verktøy i læringsprosessen. Tekster fra fagbøker kan digitaliseres og settes inn i presentasjonen i Lumio slik at både læreren og elevene kan markere, zoome og kommentere på tekst og oppgaver.  

Læreren kan forberede oppgavesider med bakgrunnsbilder og illustrasjoner for visuell støtte til temaet det undervises i, og dele innholdet til elevene. Bestem hvilke elementer som skal være interaktive, og ta i bruk funksjonene i faglige presentasjoner. Elevene har også mulighet til å lage egne presentasjoner med bilder, illustrasjoner og tegninger. En slik form for presentasjon kan fungere som en alternativ strategi for kommunikasjon for elever med skrive- og lesevansker, og åpner for å ta hensyn til elevenes ressurser. 

Her finner du redigerbart læringsopplegg for tilpasset opplæring.

Lydstøtte 

Elever kan av flere ulike årsaker ha nytte av å få en muntlig presentasjon av oppgaver og tekster. Lydinnspilling bidrar til å individualisere undervisningen, og skaper variasjon som kan virke motiverende. Lumio støtter lydopptak på opptil 5 minutter til hver side i undervisningsfilen, og kan spilles av fra den interaktive skjermen eller fra elevenes egne enheter. 

engasjerende

 

Engasjerende leser 

Engasjerende leser er et multisensorisk verktøy som støtter elevenes lesing i Lumio. Elevene kan lytte til tekst som er skrevet i Lumio, markere enkeltord eller uttrykk, justere lesehastighet, endre tekstformat og bakgrunnsfarge. De kan også markere ulike ordklasser i teksten, dele ord inn i stavelser og oversett teksten til over 100 tilgjengelige språk direkte i Lumio. 

Engasjerende leser kan bidra til mestringsfølelse, økt leseforståelse og lesehastighet. Verktøyet kan tas i bruk i leseopplæring, som støtte og tilpassing av undervisningen, og i arbeid med språkopplæring på alle trinn. 

Screenshot 2022-02-14 at 16.18.48

Interaktiv simulering 

I Lumio finner du interaktive simuleringer fra PhET. Her kan elevene utforske, skape og lære i fagene fysikk, kjemi, matematikk, geofag og biologi på alle trinn. Simuleringene innlemmes i læringsopplegget slik at lærere og elever enkelt kan ta i bruk ressursene uten å forlate Lumio. Jobb med simuleringene i fellesskap på klassens interaktive skjerm, eller på elevenes egne enheter. 

Se video om interaktive simuleringer fra PhET her.  (Smartskole Youtube)

Screenshot 2022-02-14 at 14.57.13

Variert undervisning for motivasjon og mestring 

Mangfoldet av digitale ressurser bidrar med ulike egenskaper i undervisningen, og støtter ulike typer læring. Med Lumio kan du enkelt lage oppgaver for repetisjon og pugging, refleksjon og samtale.  

Digitale tester og spillbaserte aktiviteter 

Spillbaserte aktiviteter er ferdige maler for spill hvor læreren definerer innhold og struktur. Aktivitetene kan blant annet fungere som et verktøy for å vekke forkunnskaper innenfor et nytt tema, repetisjon og som tester ved avslutning av et tema. Aktivitetene gir elevene en umiddelbare respons, enten underveis i aktiviteten eller når alle svarene er levert.  

Hyppig respons gir en god læringseffekt hos elevene. De ulike testene og aktivitetene i Lumio gir forskjellige former for tilbakemeldinger, og skaper variasjon knyttet til elevenes læringsutbytte av testene. 

Svar gjør det mulig for læreren å gjennomføre en vurdering med ulike spørsmålsformer som rettes automatisk. Elevene får en fullstendig oversikt over egne svar og fasit i det læreren avslutter testen, og resultatene lagres med mulighet for eksport til Excel av læreren. Læreren kan presentere spørsmålene underveis i testen og vise et samlet klasseresultat med anonymiserte svar som oppdateres i sanntid.  

Å legge opp til mindre tester underveis eller ved avslutning av en økt, kan motivere elever til å følge med på lærerens og medelevenes formidling. De kortsiktige målene blir tydelige, og elevene får hyppige tilbakemeldinger på hva de mestrer og hva de trenger å jobbe videre med. Kombinert med muligheten til å la elevene bla fritt i undervisningsfilen, åpner Lumio for enkel nivådifferensiering hvor elvene får utfordringer tilpasset sin faglige forståelse.  

Screenshot 2022-02-14 at 16.19.31

Samarbeid på felles arbeidsområde 

Presentasjonen som utarbeides av læreren i Lumio, kan deles ut med redigeringstillatelse til elevene slik at de kan bidra med tekst, bilder, tegning og lenker. De kan jobbe interaktivt med illustrasjoner som læreren har lagt inn i presentasjonen, åpne lenker og legge til eget innhold.  

Læreren kan utarbeide sider med oppgaver som gjennomgås i plenum, før de deles ut som arbeidsark til elevene. Sidene deles ut individuelt til hver elev, eller som samarbeidsoppgaver hvor elevene får tilgang til et felles arbeidsområde. Læreren vil til enhver tid kunne følge med på elevenes arbeid, gi tilbakemeldinger og bidra med innspill og veiledning. Elevenes bidrag lagres i undervisningsfilen, og kan hentes opp av læreren for en gjennomgang av elevenes arbeid. 

Samarbeid om skriving har vist seg å ha en motiverende effekt og gjøre arbeidsprosessen mer lystbetont. I Lumio kan elevene utarbeide tankekart og presentasjoner i en kreativ læringsprosess, og bidra med innspill i plenum gjennom Del budskapet. Elevene utgjør en støtte for hverandre, og får lærerike erfaringer gjennom å vurdere og bli vurdert av hverandre. 

Screenshot 2022-02-14 at 10.51.26

Omvendt undervisning 

Læringsopplegg som er produsert i Lumio, kan deles med en lenke til elevene slik at de kan gjennomføre oppgaver, aktiviteter, lese og lytte til lærerens presentasjon i eget tempo utenom undervisningstid. Dette åpner for å bruke Lumio som en del av elevenes etterarbeid med det faglige innholdet hjemme, i selvstendige arbeidsøkter på skolen, eller som et verktøy for omvendt undervisning. 

Omvendt undervisning bygger på en pedagogisk tanke om å flytte teoriundervisningen hjem, hvor tiden på skolen blir frigjort til elevaktiv deltakelse. Elevene får dermed mulighet til å gjennomgå stoffet i eget tempo i forkant av undervisningen, noe som også åpner for økt engasjement for barnas læring hos foresatte, samtidig som læreren får frigjort tid til personlig veiledning.  

Se video om tilpasset opplæring i Lumio her. (Smartskole YouTube)

Læringsopplegg på Smartskole.no

Smartskole.no publiseres det jevnlig nye læringsopplegg laget for Lumio by SMART.

Læringsoppleggene kan lagres i ditt eget skybaserte bibliotek knyttet til din Lumio-bruker. Da kan du bruke læringsopplegget slik det er sammen med elevene dine, eller gjøre endringer for å tilpasse opplegget ditt til fag og klassetrinn. Bruk læringsoppleggene som inspirasjon til hvordan Lumio kan tas i bruk sammen med elevene for å skape engasjement, samhandling og læring.

Alle læringsoppleggene har en kort beskrivelse sammen med hvilke kjerneelementer og læringsmål opplegget er bygget opp rundt. Du finner også en lærerveiledning som ligger sammen med læringsopplegget.

Læringsopplegg

 

Opplæringsportal med videoer

Smartskole er opptatt av at brukere av SMART-teknologi skal få mest mulig ut av sine produkter. I opplæringsportalen får du tilgang til opplæringsvideoer som tar for seg alle aspekter ved en SMART Board og den skybaserte programvaren Lumio by SMART. Her kan du søke etter de funksjonene du ønsker å lære mer om slik at du får fullt utbytte av din SMART Board.

Screenshot 2022-02-14 at 15.17.14

Kommende gratis webinarer

Smartskole driftes av Interactive Norway. Utdanningsavdelingen i Interactive Norway gjennomfører flere webinarer i året for brukere av SMART-teknologi. Følg med når vi lanserer kommende webinarer og hold deg oppdatert på siste nytt fra SMART og få en oppfriskning av hvordan du kan lage egne læringsopplegg i Lumio by SMART.

Nedlastbart materiale

Finn ferdige nedlastbare bakgrunner som kan tas i bruk sammen med Lumios spillbaserte aktiviteter, sjarmerende SMART-monstre og plakater med din klassekode som du kan henge opp i klasserommet eller dele ut som innloggingskort til elevene dine. Vi oppdaterer stadig innholdet i banken for nedlastbart materiale.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev 

SMART sine produkter er stadig under utvikling. Gjennom Smartskole sitt nyhetsbrev kan du holde deg oppdatert på de siste funksjonene og verktøyene som du kan ta i bruk sammen med elevene dine.

Bli medlem av Smartskole - helt gratis!

Gå til Smartskole.no for å melde deg inn og få tilgang til alt innhold.

 

Smartskole

Interactive-Norway-logo

 

Referanser: