<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Teknologi for tilrettelegging i et inkluderende læringsmiljø

Teknologi for bruk i utdanning åpner stadig for nye og innovative tilnærminger til læring. Med tilgang på verktøy for individuell tilrettelegging, kan elevenes læringstempo, interesseområder og motivasjonsfaktorer i større grad tas hensyn til i opplæringen.

Tekst skrevet av: Amalie Skarsgaard 

Sanse, kommunisere og lære

Spesialpedagogikk har til hensikt å legge til rette for læring og utvikling for elever med utfordringer knyttet til å sanse, kommunisere og lære. (Statped, u.å.) Blant mangfoldet av digitale og teknologiske løsninger, finnes det en rekke nyttige verktøy for inkludering, elevmedvirkning og deltakelse. Elevene kan med sine individuelle forutsetninger ta i bruk læringsverktøy for lesestøtte og veiledning, inviteres til å være aktive i diskusjoner med en tekstform de mestrer og oppleve mestring gjennom samarbeidsaktiviteter og lek på interaktive flater. Bruk av tilpasset undervisningsteknologi legger til rette for nye arbeidsmåter og variasjon i organisering av undervisningen.

barn.prowise

Kommunikasjon og mestring med spillbasert læring

I spill er det å møte utfordringer og feile en del av fundamentet for å komme videre.      (Statped, 2020)

Gjennom spill i undervisningen kan elevene møtes på en arena hvor de får oppleve samarbeid, kommunikasjon og felles mestring. Mange elever har i dag tilgang på personlige digitale enheter klasserommet, og den teknologiske tilgjengeligheten skaper rom for aktivisering av alle elevene gjennom aktiviteter og oppgaver forankret i pedagogikk og tilpasset faglig innhold.

Interaktive aktivitetsgulv åpner muligheter for spill og fysisk samhandling hvor elevene kan ta pause fra tradisjonelt skolearbeid og oppleve felles deltakelse med sine medelever. Her utfordres kognitive funksjoner med trening i oppmerksomhet og problemløsning. Fysisk aktivitet og samhandling spiller en viktig rolle i arbeid med å skape økt trivsel og velvære, og kan bidra til å flytte fokus bort fra fysiske og psykiske begrensninger i hverdagen. Her kan elevene uttrykke seg verbalt og nonverbalt sammen med lærere og medelever for å vise sin kunnskap og forståelse.

Spill i undervisning kan tjene ulike formål. Enkelte spill egner seg for repetisjonsarbeid hvor elevene mottar hyppige og konkrete tilbakemeldinger på sin måloppnåelse og innsats. Arbeid med fysiske oppgaver utfordrer elevens koordinasjon og evne til å samordne kroppslige bevegelser, samtidig som det bidrar til sosialisering, fellesskapsfølelse og trening av sosiale ferdigheter.

Interaktiv skjerm med høy fleksibilitet

Innebygde pedagogiske funksjoner i de interaktive skjermene legger til rette for en visuell og taktil tilnærming til læring. Elevene kan inviteres opp til klassens felles skjerm for å trykke, tegne og skrive, eller motta innholdet på egne enheter med mulighet for å selv interagere bilder, tekst, lyd og video. Arbeidsprosessene blir i større grad mulig å følge når utførelsen skjer direkte på skjermen foran i klasserommet.

leasing option education

Teknologien tillater at elevene i større grad er med på å påvirke innholdet i undervisningen i form av å sende inn innspill, bidra i oppgaver fra egne enheter, delta i spill og aktiviteter og interagere med innholdet læreren presenterer. Verktøyene tilrettelegger for aktiv deltakelse for elever med ulike lærevansker, hvor elevene møter oppgaver tilpasset deres behov.

De mobile heisene bidrar til høy fleksibilitet for bruk av skjermene. Heisene kan justeres i høyde etter behov, legges flatt som et bord og enkelt flyttes mellom undervisningsarenaene.

Se våre produkter.

mobile.heiser

Teknologi fra Interactive Norway som tilrettelegger for aktiv elevdeltakelse

OnEVO aktivitetsgulv

Gjennomfør aktiviteter som utfordrer kognitive funksjoner, tren på problemløsning i samarbeid med andre, stimuler oppmerksomhet og hukommelse, og ta i bruk språk for å beskrive, forklare og fortelle. Med onEVO kan du legge til rette for at elevene kan leke, sanse, skape og lære med kroppen som utgangspunkt. Her kan du forvandle gulvet til en skinnende stjernehimmel, forsøke å ta borti fiskene som svømmer rundt eller sprekke ballonger som daler ned fra himmelen.

onevo1

Lumio by SMART

Visuelle verktøy kan påvirke elevenes forståelse av innhold og bidra til å tilpasse den faglige presentasjonen til den enkelte elev. Lumio er et interaktivt pedagogisk presentasjonsverktøy som åpner for at elevene kan interagere med innholdet fra sine personlige enheter og ta i bruk ulike verktøy i læringsprosessene sine. Lumio innehar et stort mangfold av funksjonalitet som kan fungere som et hjelpemiddel til å fremme motivasjon, tilhørighet og mestring. Her kan elevene motta muntlig støtte og veiledning gjennom lydopptak, lytte til tekst med Engasjerende leser, gjennomføre spill og aktiviteter i eget tempo og navigere i lærerens presentasjon og klassens felles notater i eget tempo. Sammen med en SMART Board blir det også mulig å lytte til lærerens håndskrevne notater fra elevenes egne enheter.

Screenshot 2022-10-19 at 11.32.11

Touch & Play

Touch & Play tilbyr en samling spill og aktiviteter som gjennomføres på en interaktiv skjerm. Benytt sanseaktivitetene alene, i par eller i en større gruppe samlet rundt den interaktive skjermen. Touch & Play har innhold tilpasset elever med ulike forutsetninger for bevegelse, kommunikasjon og læring. Touch & Play kommer med ferdige spill og aktiviteter, samt muligheten til å lage eget innhold med et personlig preg og pedagogisk innhold. Her kan elever med motoriske, språklige, auditive og kognitive utfordringer og de som trenger litt mer tid på å prosessere informasjon og inntrykk, oppleve mestring, glede og samhold.

prowise.barnehage

Les om våre løsninger innenfor Velferdsteknologi 

 

Referanser brukt i dette blogginnlegget: 

Statped. (u.å). Spesialpedagogikk. Hentet fra https://statped.no/fagomrader/

Statped. (2020, 18. september). Digitale spill i skolen. Hentet fra https://www.statped.no/laringsressurser/teknologitema/spill-i-skolen/digitale-spill-i-skolen/forskning-om-pedagogisk-bruk-av-digitale-spill/


 

Interactive-Norway-logo