<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kompetanseutvikling er essensielt for effektiv implementering og bruk av digitale løsninger. I en verden preget av rask teknologisk utvikling og markedsendringer, er kontinuerlig tilpasning nødvendig. Gode opplæringsprogrammer er avgjørende for å oppdatere ansattes kunnskap og ferdigheter, slik at de kan maksimere verdien av digitale verktøy.

 

Sørg for mestring og mening

Forskning viser at gode kompetansehevende tiltak har flere nøkkelkomponenter. En målrettet tilnærming, hvor analyse, målsetting, mestring, og aktiv læring er sentrale faktorer. Ved å sikre relevans og tilpasning til den enkeltes behov, kan organisasjoner øke læringsutbyttet og støtte sine ansatte i å navigere i en stadig mer digital arbeidsverden.

 

“Learners learn best when content is served as a side dish, not a main course”
(Loibl, Roll & Rummel, 2017)

 

Analyse

Forstå hvem som skal gjennom det kompetansehevende tiltaket og hvilket behov som skal dekkes, før innhold og gjennomføring planlegges. Et viktig spørsmål i analyseprosessen vil være: Hvis jeg laget dette læringsløpet, vil den tilsiktede gruppen delta?

 

magnifying-glass-and-wooden-figures-on-light-backg-2023-11-27-04-53-59-utcIllustrasjon: Envato Elements

 

Kartlegging og målsetting

Innholdet i læringsløpet skal være relevant, med tilpasset mål og innhold til de som skal delta. Det må forankres i en grundig forståelse i hva og hvorfor. Videre må dette tydeliggjøres i konkrete mål og delmål, og helst med deltakeres utbytte i fokus.

 

Mestring

Læringsløpene må være fleksible og tilgjengelige, slik at ansatte enkelt kan tilpasse læringen til sin egen tidsplan og behov. I tillegg må det være en tilpasset vanskelighetsgrad, slik at det ikke oppleves for enkelt eller for avansert. Videre må det finnes ressurser som støtter deltakere i læringsprosessen, for å sørge for at motivasjonen opprettholdes dersom gjennomføringen blir for enkel eller for vanskelig. Det er i dette skjæringspunktet at læring skjer.

 

Aktiv læring

Sørg for aktiv deltakelse, og ikke passiv konsumering av informasjon. Vi lærer best gjennom problemløsning og aktiv tilnærming til innholdet som skal læres, og majoriteten av et opplæringsløp bør inneholde aktive og praktiske oppgaver som deltakerne kan overføre til relevante kontekster. Dette vil øke motivasjon, engasjement og læringsutbytte.

For å navigere effektivt i dagens dynamiske og teknologidrevne arbeidsmetoder, må organisasjoner gjøre en bevisst innsats for å investere i gode kompetanseutviklingstiltak. Ved å sikre at alle medarbeidere har tilgang til og engasjerer seg i relevante, fleksible og aktiviserende kompetansehevende tiltak, er må de ansattes motivasjon, innovative arbeidsmåte og opplevelse av å bli investert i, ivaretas. Ledelsen må være involvert og se nytten av kompetansetiltaket, og tilrettelegge for best mulig læringsutbytte.

 

Referanser:

Lai, Linda (2015). Strategisk kompetanseledelse. 3. utgave. Fagbokforlaget.

Kuvaas, B & Dysvik, A (2012). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Bergen: Fagbokforlaget

Deci og Ryan (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being

Merriam, S. B. (2018). Adult Learning Theory: Evolution and Future Directions. PAACE Journal of Lifelong Learning, Vol. 26, 2017, 21-37.

Loibl, K., Roll, I., & Rummel, N. (2017). Towards a theory of when and how problem solving followed by instruction supports learning. Educational Psychology Review, 29(4), 693–715.

You may also like

4 grunner til å velge interaktiv skjerm
4 grunner til å velge interaktiv skjerm
12 september, 2018

En god interaktiv skjerm er en sentral del av infrastrukturen i dagens digitale klasserom. Interactive Norway har 15 års...

Passiv skjerm og Apple TV i klasserommet – ett steg frem og to tilbake?
Passiv skjerm og Apple TV i klasserommet – ett steg frem og to tilbake?
20 november, 2018

Stadig flere skoler velger å satse på iPad til lærere og elever. Denne investeringen suppleres ofte med en flatskjerm og...

Fremtidens klasserom – hvordan vil de se ut?
Fremtidens klasserom – hvordan vil de se ut?
22 januar, 2019

Digitaliseringen er allerede langt på vei i grunnskolen. Fremtidens klasserom er avhengig av gode digitale løsninger og ...