<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Passiv skjerm og Apple TV i klasserommet – ett steg frem og to tilbake?

Stadig flere skoler velger å satse på iPad til lærere og elever. Denne investeringen suppleres ofte med en flatskjerm og Apple TV. Er dette en god nok løsning for det digitale klasserommet?

Tekst skrevet av: Kristian Rummelhoff

Det digitaliseres i norsk skole. En spennende tid med fantastiske muligheter for å fremme læring. Klasserommene oppgraderes med ny infrastruktur, digitale verktøy og metodikk der målet er å øke læringsutbyttet for elevene. Samtidig er vi i en tidlig utprøvingsfase; det finnes ingen ferdig oppskrift på hvordan det digitale klasserommet skal utformes. Derfor er det også legitimt å stille spørsmål ved en del av valgene som tas på norske skoler.

Undervisning med iPad er spennende, og åpner et vell av muligheter for god læring, men mange velger å utstyre klasserommet med en passiv flatskjerm og Apple TV i tillegg. Etter min mening er denne løsningen langt fra den beste eller mest fremtidsrettede, fordi den passive skjermen fratar lærerne en rekke muligheter til å aktivisere, engasjere og motivere elevene. Dette er grunnen til at vi anbefaler en interaktiv skjerm i kombinasjon med iPad eller andre nettbrett til det digitale klasserommet.

IMG_3483

 

Legg til rette for samhandling

En passiv flatskjerm er kun en visningsflate, og vil i mindre grad egne seg for interaktiv undervisning og elevaktivitet. Helt konkret vil en passiv skjerm ikke kunne benyttes som:

  • Tavle – Det er, og vil også i fremtidens klasserom være, behov for skissering og problemløsning ved bruk av tegn og skrift i stort format. Ved mange av de skolene som har valgt passive skjermer i klasserommet, ser vi at behovet for en tavle raskt melder seg. Løsningen blir ofte å henge opp analoge whiteboard-tavler som et supplement fordi tavle ikke er integrert i skjermløsningen.

  • En aktiv formidlingsflate – Læreren mister muligheten til å ha den nærheten til budskapet som en interaktiv flate gir. Formidling på en interaktiv skjerm gir muligheter for å benytte både digitalt blekk og det taktile aspektet for å forsterke budskap og fremme læring.

  • En aktivitetsflate for elevene – Har du en interaktiv skjerm kan denne benyttes som en arbeidsflate og legge til rette for mer elevaktivitet. Vår erfaring viser at denne type aktivisering av elevene motiverer og engasjerer. Den interaktive skjermen kan benyttes både i plenum og ofte i stasjonsundervisning der en gruppe med elever sammen løser oppgaver på den store interaktive flaten.

Undervisning med interaktiv visningsflate.

Et moderne digitalt klasserom bør legge til rette for utvikling av det 21. århundrets viktigste ferdigheter, som kommunikasjon, samhandling og kreativitet. Mulighetene for å trene og å bruke disse ferdighetene aktivt er flere dersom skjermen er interaktiv.

En interaktiv skjerm vil også legge bedre til rette for samhandling – både med og uten elevenheter som iPad. Der et nettbrett i all hovedsak er en personlig enhet, vil den interaktive skjermen kunne fungere som en samhandlingsflate for felles fokus. Elevene kan for eksempel sende tekst og bilder fra sine enheter opp til skjermen der andre elever sorterer bidrag og lager felles tankekart. Samskriving i en skybasert tavle er et annet eksempel der det vil være naturlig å kunne skrive og delta også fra klasserommets største skjerm. Dette er ikke mulig med en passiv skjerm.

Oppsummert kan vi si at en interaktiv skjerm – i motsetning til en passiv – gir flere muligheter for variert undervisning, noe de fleste er enige om at er vesentlig for å engasjere og motivere elevene gjennom en skoledag.

Alternativ til Apple TV?

Mange tenker at klasserommet trenger en Apple TV for å kunne speile iPad opp på en stor visningsflate, det være seg en passiv eller en interaktiv skjerm. Men vær klar over at de beste interaktive skjermløsningene på markedet, som for eksempel SMART Board interaktiv skjerm, allerede har innebygget teknologi for trådløs speiling av både iPad, Chromebooks og PC. Da kan du i tillegg skrive oppå innholdet som speiles fra elev- eller lærerenhetene.

 

Tenk fremtidsrettet

Vi benytter i dag berøringsskjermer til stort sett alle livets gjøremål. Elevene vil operere sine telefoner og nettbrett med et stadig utviklet sett av touch-handlinger. De operativsystemene som kommer ut i dag, er laget 100 prosent for å kunne opereres med berøring. Vi trykker, zoomer, flipper og scroller – nettopp fordi berøring er den mest intuitive måten å navigere på.

Dersom du skal innrede et digitalt klasserom i dag og velger en stor flatskjerm som visningsflate vil denne bli en sentral del av klasserommets infrastruktur de neste åtte til ti årene. Vil du da velge å henge opp en skjerm som ikke reagerer når du tar på den?

Banner, e-bok: En komplett guide til interaktive visningsflater i klasserommet.