<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Utnytter dere de pedagogiske mulighetene som kommer med SMART?

God bruk av interaktive skjermer, forutsetter forståelse for hvordan teknologien kan støtte opp under elevenes individuelle læringsbehov. Læreren skal ikke bare opparbeide seg nødvendige teknologiske ferdigheter, men også tilegne seg kunnskap om de pedagogiske mulighetene teknologien gir for variasjon, tilpassing og nyskaping i samspill med faglig innhold.

Tekst av: Amalie Skarsgaard

De iboende pedagogiske verktøyene i SMART Board, skaper rom for å tilnærme seg planlegging og gjennomføring av undervisning på nye måter. Teknologien gjør det mulig for elevene å innta en aktiv, deltakende og skapende rolle i undervisningssituasjonen, og kan lette lærerens arbeid med å sørge for et inkluderende, variert og tilpasset læringsmiljø. Elevene kan påvirke læringsinnholdet, enten ved å bruke skjermen i seg selv, eller ved å koble seg på undervisningen med sine personlige enheter. Skjermen blir dermed i mindre grad et formidlingsverktøy for læreren, og i større grad et arbeidsverktøy for elevene. 

interaktiv-tavle-vs-interaktiv-skjerm

 

Grunnleggende opplæring for å beherske teknologien i klasserommet

Mange skoler investerer i grunnleggende opplæring etter innkjøp av teknologi fra SMART. Opplæringen dekker tekniske ferdigheter som er nødvendige for å beherske og ta i bruk teknologien i klasserommet, og danner et godt grunnlag for endring av digital undervisningspraksis. Videre er det viktig å sette av tid og ressurser på å bygge opp kunnskap om hva som er mulig å gjøre med teknologien man har for hånd, og hvordan de pedagogiske verktøyene kan tilføre læringsverdi. Utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse er en dynamisk prosess som påvirkes av ulike læringssituasjoner. Lærerne vil hele tiden kunne forbedre og utvikle sin kompetanse og praksis, og det ligger derfor stor verdi i å tilrettelegge for kontinuerlig oppfølging.

Fremtidens-klasserom-Interactive

For å utnytte teknologiens fulle potensiale og sørge for kunnskapsbaserte valg i bruk av digital teknologi, er det altså nødvendig å sørge for god opplæring. Opplæringen må dekke både teknologiske ferdigheter og kunnskap om mulighetene teknologien gir for variasjon, tilpassing og nyskaping i samspill mellom faglig innhold, kompetansemål, digitale læremidler og læringsressurser. Interactive Norway har lang erfaring innen opplæring på interaktive skjermer og pedagogisk programvare fra SMART, og gjennomfører praksisrettet opplæring av høy kvalitet med lærere på alle undervisningstrinn. Vi hjelper dere med å planlegge og gjennomføre videre opplæring innenfor våre produkter.

Ta kontakt

Referanser:

Kunnskapsdepartementet (2023). Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-digital-kompetanse-og-infrastruktur-i-barnehage-og-skole/id2972254/

Senter for IKT i utdanningen (2017). Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Hentet fra https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larerens-profesjonsfaglige-digitale-komp/

Lær mer om våre digitale undervisningsalternativer til alle undervisningsformål fra barnehage og skole til spesialpedagogikk. 

 

Interactive-Norway-logo