<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Læring og interaktivitet i det moderne klasserommet

Det moderne klasserommet byr på nye pedagogiske muligheter. Elevene ses ikke lenger på som passive mottakere av kunnskap, men som aktive deltakere i egen kunnskapskonstruksjon. Hvordan kan interaktive skjermer bidra til dette?

Utformingen av det moderne og digitale klasserommet krever hensyn til pedagogisk infrastruktur. Fremover er det derfor viktig at lærerne ser gode pedagogiske muligheter med de digitale verktøyene – da læreren selvfølgelig er den viktigste innsatsfaktoren for å oppnå bedre læring. Implementering av digitale løsninger bør skje på fagets premisser med et tydelig positivt bidrag til undervisningen. Videre i artikkelen skal vi derfor se på hvordan undervisningen kan styrkes med interaktivitet og interaktive touch-flater, i lys av hva vi vet om hvordan læring skjer.

Les også: Alt du trenger å vite om skjermer til klasserommet.

Interaktive skjermer støtter samhandling og dialog

Samhandling og dialog er en sentral faktor i elevers læring. En interaktiv skjerm skaper og bygger opp under et godt samhandlingsmiljø i klasserommet.

En interaktiv skjerm med multitouch kan benyttes som en arbeidsstasjon og en samhandlingsflate, der flere personer i fellesskap kan utforske og skape. På den interaktive flaten kan elevene, ved hjelp av berøring og digitalt blekk, illustrere hvordan de kommer fram til et løsningsforslag, som igjen kan bygges videre på av andre medelever. Læreren og elevene kan også sammen bruke skjermen for å komme fram til løsninger, diskutere problemstillinger eller utvikle kreative ideer.

Den sosiokulturelle læringsteorien gir et ledende perspektiv på hvordan elever lærer, og vektlegger nettopp at læring skjer gjennom utforskning og samhandling (Sawyer, R.K., 2014). Teorien fokuserer på at elevene er hverandres nærmeste utviklingssone, og at læreren fungerer som en støttestruktur som ikke gir dem en fasit, men veileder og tilrettelegger elevenes samarbeid og læringsaktivitet.

Demonstrasjon av en av våre interaktive skjermer, og hvordan den kan integreres i undervisningen.

Læringsmiljø for ulike læringsstiler

Alle elever lærer på ulike måter. Med en interaktiv skjerm har læreren mulighet til stimulere flere sanser hos elevene. Dette gjøres ved at budskap kan forsterkes ved hjelp av skrift, lyder, bilder, videoer, animasjoner og interaktive multimedier. Denne bredden gir en unik mulighet for å tilpasse visuelle, auditive, taktile og kinestetiske læremåter.

Med en interaktiv undervisningsmetode, har elevene hele tiden mulighet til å se aktiviteten læreren utfører på skjermen. For eksempel kan lærere videre utforske spontane temaer og spørsmål fra elevene og visualisere det i ulike former, på en rask, enkel og fleksibel måte. Disse mulighetene utgår ved bruk av passive skjermer i undervisningen, hvor skjermen begrenses til kun å være en passiv visningsflate. Interaktivitet bidrar til at det digitale klasserommet ikke utelukkende «setter strøm på læreboka», men at det danner et læringsmiljø for ulike læringsstiler, samtidig.

«I min undervisning trenger jeg fleksibiliteten ved å kunne skrive på skjermen samtidig som jeg bruker konkretiseringsmateriell, som for eksempel bilder og animasjoner. En interaktiv skjerm gir meg den muligheten.» 
Cecilie, lærer, Porsgrunn kommune

Ifølge kognitiv læringsteori vil et læringsmiljø som integrerer de interaktive mulighetene sannsynliggjøre bedre læring, fordi informasjon som oppfattes av flere sanser samtidig, prosesseres dypere i elevers forståelse (Sawyer, R.K., 2014).

undervisning-med-interaktivitet

Motivasjon og læring i det fleksible klasserom

Variasjon vil sannsynliggjøre elevenes mestringsfølelse, som er en svært avgjørende faktor i elevers læring. Med en interaktiv skjerm har lærere mulighet til å utvikle varierte undervisningsmetoder.

Skjermens fleksibilitet er et perfekt bidrag til stasjonsundervisning og gruppearbeid, ved at elevene selv får mulighet til å bruke skjermen som en utforskende og skapende arbeidsflate. Derfor er det viktig at skjermen ikke bare brukes som en passiv, lærerstyrt tavle, men at elevene får anledning til å aktivt benytte seg av den.  Det er et godt alternativ for det fleksible klasserommet som Utdanningsdirektoratet trekker frem som et sentralt aspekt ved utforming av klasserom i det 21. århundre. I tillegg egner skjermen seg godt til mobile stativer, hvor man får mulighet til å kunne bruke skjermen stående eller i bordposisjon, i ulike deler av undervisningsrommet.

Den interaktive skjermer sørger dessuten for infrastruktur i klasserommet. For det første har elevene mulighet til å få tilsendt interaktive undervisningsopplegg. For det andre har elevene mulighet til å speile fra egne enheter opp til tavla. Elevene kan invitere klassekameratene inn i egen refleksjon og forståelse. Når elever eksternaliserer og artikulerer utviklingen av sin egen kunnskap, blir læringen mer effektiv. Enhetene som elevene bruker på skolen individualiserer læringen og kan til tider komme til kort, fordi de ofte begrenses helt ned til 1:1-interaksjon.

«Å dra de interaktive skjermene inn i iPad-verden styrker undervisningen.»
  Cecilie, lærer, Porsgrunn kommune

Introduser elevene for fremtiden!

Elevenes grunnleggende digitale ferdigheter er avgjørende for mestring i framtidens arbeids- og samfunnsliv. Derfor er det helt sentralt at de møtes med moderne teknologi, også i klasserommet. Teknologi og interaktivitet endrer ikke hvordan mennesker lærer, men måten vi lærer på og hvordan kunnskap kommuniseres. Sentralt for læring i det 21. århundre er aktivitet, samhandling, engasjement, kreativitet og faglig dybdeforståelse (Kunnskapsdepartementet, 2016). En interaktiv skjerm gir lærerne en større verktøykasse for engasjerende og variert undervisning. Når elevene aktivt deltar i sin konstruering av kunnskap, oppnår de dypere forståelse, mer læring og bedre motivasjon.

Banner, e-bok: En komplett guide til interaktive visningsflater i klasserommet.

Kilder: