<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1207922535924872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tilbake til oversikten

Future Classroom Lab - Samfundet skole utfordrer tradisjonell undervisning

Samfundet skole har latt seg inspirere av nytenkende Future Classroom Lab der undervisningen blir delt opp i ulike utstyr, plenum- og samarbeidssoner med SMARTe interaktive skjermer, slik bevisstgjøres elevene fordelene av å samarbeide i grupper og det tilrettelegges fordypende individuelle læringssoner.


Dagens klasserom har 
som oppgave å utdanne og forberede elevene for morgendagens arbeid- og samfunnslivNyere pedagogisk forskning, teknologi og læreplanen vektlegger samarbeid, utforsking, nysgjerrighet og kritisk tenkning som viktige kompetanser for fremtiden (Udir, 2018 og Meld. St. 28 (2015–2016)). Elevene skal aktiveres i egen kunnskapskonstruksjon i samhandling med medelever. Skolens oppgave er å fasilitere en læringsarena for dette. Her kan skolen støtte seg på teknologi som skaper nye muligheter for samarbeid, læring og kunnskapsformidling (KuhlthauManiotes og Caspari, 2012).  

Future Classroom Lab (FCL) er et læringsmiljø og -design utviklet av European Schoolnet, med besøksrom i blant annet København og Brussel. Besøksrommet er ment for at man skal få utfordret sitt syn på undervisning, og retenke pedagogiske muligheter i nyere læringsarenaerFCL har designet læringsrom hvor didaktikk, teknologi og pedagogikk knyttes sammen i et helhetlig design (European Schoolnet, 2016). 

FCL

FCL tar utgangspunkt i seks ulike læringssoner: 

 1. Investigate (utforske)  
 2. Create (skape)  
 3. Plenum (presentere) 
 4. Exchange (konversere) 
 5. Develop (utvikle) 
 6. Interact (samhandle og samarbeide) 

Sonene er utviklet for å legge til rette for helhetlige læringsløp, hvor elevene er aktive, involverte og blir utfordret på ulike måter i de ulike læringssonene (European Schoolnet 2016)Hver sone fokuserer dermed på spesifikke deler av læringsprosessen. Det gir mer meningsfull og dypere læring, ved at det er elevenes aktivitet og utforsking som driver læringsprosessen, og at læreren bruker mindre tid på fagformidling (Udir, 2018). Det betyr imidlertid ikke at lærerrollen er mindre viktig. Snarere tvert imot.

Studier viser nemlig at faglig støtte og tilbakemeldinger underveis er en sentral forutsetning for aktiv læring på digitale flater (
Arnseth & Krange, 2016).  

FCL-1

Future Classroom Lab i Norge  

FCL-tankegangen er relevant for norske klasserom, da det setter fokus  mange av de samme prinsippene som den nyeste læreplanen. Undervisningen skal tilrettelegge for mer skapende, fordypende, deltakende og samhandlende læring (Meld. St. 28 (2015–2016)). I tillegg skal didaktikken ses i sammenheng med teknologien, og teknologien skal gi nye muligheter til elevenes læring og fordypning.  

Samfundet skole 

Hva kan vi lære av Samfundet skole? De er blant de norske skolene som har implementert FCL som ledende pedagogisk modell for deres praksis, og tilpasset dette til eget behov. Det er her viktig å påpeke at man ikke trenger å bygge om skolen med nye rom og løsninger for å endre undervisningspraksis. Man kan like fint ta utgangspunkt i det bygget man har, og se nye pedagogiske muligheter i klasserommet man allerede står iFCL er ikke nødvendigvis et ferdig produkt, men en tankegang der skoler kan tilpasse designet og bruken etter eget ønske
 

FCL-2

FCL i praksis hos Samfundet skole:  

 1. Plenumssonen: Når læreren formidler, samles hele klassen i Amfiet (Plenumssonen). I denne sonen skal læreren gi beskjeder, presentere, aktivere forkunnskaper hos elevene. Elevene skal lytte, ta notater eller holde presentasjoner for resten av klassen. Sonen skal brukes i begrenset omfang, og brukes oftest under oppstart og oppsummering av timen eller temaet. På skolen har de interaktive skjermer fremst i amfiet, som gir gode muligheter for illustrerende og visuell undervisning. Skjermene blir aktivt brukt av både lærerne og elevene i presentasjoner og problemløsning. I plenumssalen går de igjennom oppgavene og elevene får mulighet til å sette ord på egen læring sammen med de andre elevene. De bruker skjermene til felles problemløsning, for å vise frem løsningsforslag og for å illustrere.   
 2. Konversasjonssonen: Her samles elevene i en ring, slik at alle ser hverandre. Brukes for samtale omhandlende aktuelle temaer.  
 3. Kollaborasjonssonen: Brukes til gruppearbeid med 2-5 elever. Sonen er utviklet med møbler som egner seg for samarbeid i mindre grupper. Her brukes interaktive skjermer som felles arbeidsplass for å styrke samhandlingen. På slutten av økten i sonen skal gruppen evaluere eget samarbeidsnivå utarbeidet etter inspirasjon fra FCL på Campus Carlsberg Københavns Professions Højskole. På denne måten blir de mer bevisst på samarbeidets fordeler, og at gruppen er avhengig av alles deltakelse.  
 4. Den transcendente sone: Her jobber elevene med mer avansert teknologi til for eksempel koding, programmering og utforsking.  
 5. Den individuelle sonen: Her skal elevene individuelt jobbe med utforskende oppgaver, der de skal fordype seg i temaer, løse problemstillinger med mer. Her har skolen også gått for gode ergonomiske stå- og sitteløsninger for at elevene bedre skal konsentrere seg. 
 6. Innspillingssonen: Denne sonen er ikke på plass enda, men her skal elevene ha tilgang til å lage podcast og bruke greenscreen for å skape blant annet videoinnhold. Denne sonen skal være en kreativ sone for elevene å formidle sin kunnskap.

Som voksen klarer man ikke alltid å formidle slik at elevene forstår det, men medelevene er mange ganger flinkere, og tenker annerledes.

Evert Dean, lærer 


Future-Classroom-Lab_Samfundet_skole_utfordrer_tradisjonell_undervisning

Gjennom sonene får elevene faget presentert på flere ulike måter og får anledning til å anvende faget variert i samarbeidsoppgaver, individuelle oppgaver og felles problemløsning i plenum. Konseptet brukes spesifikt for å tilpasse skolens pedagogiske praksis til fagfornyelsen, gjennom utforskende og fordypende læring. Lærerne på skolen ser at elevene har blitt mer aktive i egen læring, og teknologien gir mer inkluderende undervisning ved å legge til rett for varierte taktile, visuelle og auditive læringsformer

Oppbygning av undervisningen får elevene til å se en verdi og utbytte av å samarbeide med sine medelever. Det at de får være aktive og skapende gir muligheten til at alle elever får en stemme og eierskap til egen læring. Lær mer om læring og interaktivitet i det moderne klasserommet her

Kilder: 

Banner, e-bok: En komplett guide til interaktive visningsflater i klasserommet.

Lyst til å oppleve SMART Board?

FÅ DEMONSTRASJON